Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.idarek.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Funforsun, s.r.o., sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24273864, DIČ: CZ24273864, Zapsána C 199681 vedená u Městského soudu v Praze (adresa provozovny U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a  zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a  reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a  kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a  případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

Doprava

Kupující vždy uvede způsob dodání zboží:

 • osobní převzetí na provozovně U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00
 • osobní převzetí na odběrném místě zasilkovna.cz
 • doručení zásilky vybraným dopravcem. Možnosti dopravy jsou vždy uvedeny.

Aktuální ceník dopravy je uveden v záložce Doprava a tvoří neoddělitelnou součást obchodních podmínek.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 14:00 vyřizujeme týž den, nejpozději následující pracovní den. Každý produkt má uvedenou dobu dodání, zpravidla 1 - 2 dny. Pokud by měla být překročena doba dodání, informujeme Vás emailem či telefonicky a dohodneme se s Vámi na dalším postupu.

Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob pokud se nejedná o zjevnou chybu.

Záruka vrácení peněz

U nás nic neriskujete. Máte možnost v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Způsob kompenzace si samozřejmě můžete zvolit, a to buď vrácení peněz - bankovní převod, poštovní poukázka nebo výměnu za jiné zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 • Doporučujeme, aby zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o  koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv:
 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Tím jsou myšleny např. parfémy, u kterých je porušen ochranný obal,
 3. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 4. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 5. spočívajících ve hře nebo loterii.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Storno objednávky ze strany prodávajícího

prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiný doklad prokazující, že jste zboží skutečně koupili od nás), číslo objednávky a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Veškeré reklamace vyřizujeme nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Případné reklamace, které chcete projednat OSOBNĚ, prosím uplatňujte po přechozí domluvě na adrese naší provozovny: U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00

Reklamace poslané ČESKOU POŠTOU prosím adresujte na: ZNZ ELECTRONICS, s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil.

Nároky spotřebitele ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků používá společnost Funforsun s.r.o.  výhradně pro interní potřebu evidence, marktingovou příležitost společnosti a usnadňuje vyřízení objednávek a expedici zásilky. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník ukončit nebo změnit kdykoliv emailem, nebo písemně. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Funforsun s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst.

Více informací naleznete zde: ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.
Dodavatel provádí archivaci starších obchodních podmínek, takže momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.


Objednávat mužete i po telefonu

OBJEDNÁVAT MŮŽETE I PO TELEFONU

222 350 375

Nechte si posílat novinky

A získejte slevu!

Novinky

Naskladnili jsme nové jarní vůně!
Zima se ještě nevzdala, ale je načase poohlédnout se po tom správném jarním parfému, který Vás naladí na první teplejší dny. ...

27.4.2017 10:35

Večerní doručení po Praze EXPRESS nově na našem eshopu!
Nově Vám v rámci katastrálního území Prahy nabízíme EXPRESSNÍ doručení skladových zásob na adresu v den objednání za skvělých 79 kč! ...

6.2.2015 12:28

Archiv aktualit

↑ nahoru